دوباره تب کردم و بی اشتها شدم 

      دستت درست دوباره فدا شدم 

      قربان چشمهای بی انتهای تو 

      اینبار هم میان نگاهت فنا شدم 

     تعلیل استعاره و ایهام چشم توست 

     من خط نویس همین ماجرا شدم 

    

/ 0 نظر / 59 بازدید