من هی متلاطمم و تو هی تا آخر شب نیستی و جلسه ای، سرش را نمی دانم 

        ولی همه تلاطمهایم به تنهایی می گذرد . انگار  تنهایی رسم زندگی من است

        وقتی آرامم تو هم هستی و وقتی متلاطمم تو هی نیستی ما من هی نیستم.

        عجب ! عجب !

/ 0 نظر / 32 بازدید