گفتم لب تو را که دل من تو برده ای 

            گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد 

حاصل سعدی گردی با یک دوست دیروز ??

/ 1 نظر / 62 بازدید
sedi

کس ندیدست در این ماه به ناموزونی یک قلم بر نمط کاغذ دل راه رود باز کن چشم خود و ماه درونت را بین تا ببینی که همان جلوه نازی که بدی