بی تو تاریخ می شوم

                  کتابی نمور

                       زرد، ورق ،ورق

            توالیم به هم می ریزد

          کوروشم پر غرور

                  با حمله غزنویان چشمانت

                    بی سر و سامانیان

                         سر سلسله قاجارم می شوند

                        و من تن می دهم

                           به ترکمانچای نبودنت

                 فتنه گری نکن

                     به حصر خانگی محکومم

              بی تو ممنوع الخبرم

             ممنوع النفس

          

/ 0 نظر / 38 بازدید