پست های ارسال شده در آدر سال 1392

اتاتا

           می خواهم کوتاه کنم                 موهایم را                             ناخنهایم را                                            آرزوهایم را              آموخته ام                       زنانگی کمتر                                     زخم کمتر
/ 5 نظر / 36 بازدید