پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

           قی می کنم انسانیتم را                اینجا روی زمین                        برای خوب بودن                           برای بودن تکه ای از روحت را به ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 32 بازدید
                        سر به لحد می کوبم                                      سر بزرگی خطابش می کنی                                                دل ریش می کنم                                                    سنگدلی می خوانیش                                       ای مرگ                                                 ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 34 بازدید