پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

                   خدا سوراخ بود و من                               از آسمان به زمین افتادم                                      چیزی در من رو به افول نهاده است                                               چیزی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 34 بازدید
          عشق ما قربانی می خواست                                    سالها پیش اسماعیلت شدم                                              چشم بر آسمان گوسفندی نازل نشد                خدا مرا خورد                             خدا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید