پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

غیژژژژ غیژژژژژژژژ ژو پغله فغانسی موی تنم سیخ می شود از سرماست یا آوای شعر گونه غیژ غیژ کلامشان؟ پاریس و همه زیباییهایش
/ 4 نظر / 29 بازدید