پست های ارسال شده در تیر سال 1386

لي خمسة اطفي بهم حر الجحیم الحاطمة                                                            المصطفی و المرتضی و ابنیهما و فاطمة اين چند روزه افتاده تو دهنم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/ 1 نظر / 32 بازدید