پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

دل سرکشم اهلی روح بزرگت شد متاهل نام گرفتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  توضيح: آقا ما از جمعه رفتيم قاطی مرغا !
/ 5 نظر / 29 بازدید