پست های ارسال شده در اسفند سال 1383

تقصير هيچ کس نيست تقصير سنگ من است   ميخ آهنينت کابوسهايش را ترک نمی اندازد ****** برای خواهر هميشه ام گوينده
/ 6 نظر / 30 بازدید