پست های ارسال شده در مهر سال 1383

شيرين؟       تلخ؟          شور؟                 عشق هيچ طعمی غير از تو ندارد                                                          گس ... ********** در جواب به آپ ديت ميرزا قلمدون ادامه مطلب
/ 9 نظر / 29 بازدید
راهی به سوی خدا نيست                        آنجا فقط يک پرتگاه است                                                            نيکوس کازانتازاکيس "سرگشته راه حق"
/ 4 نظر / 29 بازدید