پست های ارسال شده در مرداد سال 1383

برای سوختن                 بايد شمع باشی تا بوی گندت دنيا را نگيرد                               *********** کاملا بی ربط به بالا مودم کامپيوترم سوخت
/ 6 نظر / 29 بازدید
او هست               تو هستی                               من هستم او هست              تو هستی او هست پس نقطه سر خط پوسته می ترکانم *************** ترديدم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 31 بازدید