سر به لحد می کوبم

                                     سر بزرگی خطابش می کنی

                                               دل ریش می کنم

                                                   سنگدلی می خوانیش

                                      ای مرگ

                                                کامم نمی دهی

                                                        ناکام تو از جهان رفته ام

/ 3 نظر / 34 بازدید
افشین داورپناه

[خنثی] [عینک]

ققنوس&سیمرغ

در سجودش روز و شب خورشيد و ماه هشته پيشاني خود بر خاك راه هست آن سيماي ايشان از سجود كي بود بي سجده سيما را وجود