چه خوشبختی های ساده ای

منظره ای برفی

سوپی گرم

و آغوشی گرمتر

و من غافل بدنبال شاديهای بزرگ مشتان گره کرده و فرياد گلويم را به هوا می فرستادم

/ 2 نظر / 4 بازدید
shima

هييييييييييييييييييييی.خدا حسابی اين روزا بهمون حال داد با برف :)

maryam

ببينم مهسا جون دخترم ديروز راهپيمايی بودی؟ حالا ببينم مشت محکم زدی به دهان استکبار جهانی ؟