یکی از خشونتهایی که علیه زنان در کشور ما انجام می شه خشونتی است که زنان نسل قبل به زنان نسل امروز وارد می کنند . همانهایی که مدام شما را از اینکه شمایید نهی می کنند و الگوهای غلطشون را توی صورت آدم می کوبند . خانم مسنی را سراغ دارم که وقتی تابستان امسال روز زن را محکوم می کردم و م یگفتم برای اقلیت و ضعفای یک جامعه روز گرفته می شود تا بودنشان اثبات شود در حالیکه ما اکنون قدرتمند تر از آنیم که روزی به نام زن اختصاص دهیم ،غمگین نگاهم کرد و گفت :" ما ضعیفیم ،مردها بهترند" سکوت کردم و به عمق تلخی باورهای این زن اندیشیدم ،دیدم این زن وقتی می خواهد صفت رذیلانه ای را برای مردی بگوید از اصطلاح :"عین زنهاست " استفاده می کند.همیشه به من می گوید :" هر چقدر هم که بیرون کار کنی باز هم نباید بگذاری همسرت توی خانه ،کمکت کند کارهای خانه زنانه است و مردانگی مرد را می گیرد !!!!!!"به همجنسانش ستم می کند .متلک می اندازد و ... و این زن مادر است ، مثل تمام مادرهای دیگر که فرزندانشان با همین تفکرات بزرگ می شوند و این خشونت علنی علیه خود اوست. منشاء خشونتهای این چنین خود زنها هستند که تن به فرهنگ غلط مردسالارانه ای می دهند که زن را جنس درجه دوم قلمداد می کند .

/ 1 نظر / 36 بازدید
رضیه اکرمی

امیدوارم که پسر نداشته باشه! پسری که با این تفکر بزرگ بشه خیلی خطرناک تر از دختریه که با این تفکر بزرگ بشه.