عشق ما قربانی می خواست

                                   سالها پیش اسماعیلت شدم

                                             چشم بر آسمان گوسفندی نازل نشد

               خدا مرا خورد

                            خدا سوراخ بود

                                             از آسمان به زمین افتادم

/ 0 نظر / 28 بازدید