تلاطم نا خوانده

                   خوش آمدی

                          عنکبوتها را کنار بزن

                                   این تارها برای تو تنیده نشده بود

                من اسیر تار تار تار ،سه تار

                                               تاریکی این دخمه ام

                    کورسو کاش نیامده بودی

                                     دوباره کنار نمی زدی این خاکستر را

                                              از یاد رفته بودم اینجا

                                                           و یا یاد رفته بود از من

                                این روزها یاد از من می رود

                                                  خواهم مرد طبیبان گفته اند

                                                                 یاد که برود

                                                                   تار که بیاید

                                                      کورسو و تلاطم که چنگ در روحم  بزنند

                                          گذشته و آینده و حال بیمار خراب است

                                   تلاطم ناخوانده

                                             آرزویی ندارم

                                                        مچالگیم از آن تو

                                                      گاهی یک یادش به خیر مهمانم کن

                                           گروه یادی من به یادش بخیر های تو می خورد

                                     این روزها یاد زیادی از من می رود

                                      دوام نخواهم آورد

/ 2 نظر / 33 بازدید
داورپناه

[لبخند]