حسن تعلیل

        آنجا 

         میان این حجم خاکستری 

          نقطه روشنیست 

          من 

           شاعره ای عاشقم ! 

             حسن تعلیل تمام روشنیهای شهر ! 

               تو آنجا ایستاده ای....

/ 0 نظر / 29 بازدید