ماه ناموزون

GOD ANSWER PRAYERS IN 3 WAYS:
HE SAY     YES         &     GIVES YOU     WHAT YOU WANT.
HE SAY     NO         &     GIVES YOU     BETTER.
HE SAY     WAIT     &     GIVES YOU     BEST FOR EVER.

*******************************

خوب امروز نوبت محسن آقاست

محسن:مه! ميدونی ماشين من چی چييی؟

مه:آره خاله جون بنزه

محسن:نه

مه: فو لوکسه؟

محسن :نه منظورم اينه که ايرانيه و اينا؟..

مه:آهان عزيزم بايد بگی کجاييه؟

محسن :خوب نگفتی ماشين من چی چييه؟

مه:خوب خاله جون لابد آلمانيه

محسن :نع

مه:خوب لابد ايتالياييه

محسن:نه

مه: خوب کجاييه؟

محسن:کجاييه نه چيچيييه؟ خوب معلومه ماشينم خارجيه

*****************

زنگ در دييييييييييييييييننننننننننننگگگگگگگ

محسن:کيه؟

......

محسن :چی آقا شما کيکی؟

......

محسن:نه ممنون من کيک برام بده

زنگ در دييييييننننننننننننننننننگگگگگگگگگ

محسن:مامان اين کيکه ول نميکنه

۵ دقيقه بعد دم در

مامان: محسن جان اين آقا پيک هستن

محسن: نه خيرم خودش گفت من کيکم

آقای پيک: نه عزيزم من پيکم بگو پيک

محسن: خوب فهميدم فاميليش پيکه يا اسمش؟

مامان: نه مادر جان شغلشه

محسن : خوب امان پيک يعنی چی؟

مامان:(توضيح)

محسن:آخی پس فاميليشو عوض کرده گذاشته پيک؟

مامان:

محسن: مامان شناختمش اين اصغر آقاست

پيک و مامان:

محسن:آخه نامی خريده؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اولا:ميشه يکی بگه خارج کجاست؟

دوما: ميشه يه تبليغ با سواری درست کنن اين بچه ما همه را همينقدر خوب به جا بياره

 

نوشته شده در ۱۳۸٢/۱٢/۱٥ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |